api کدال

در این بخش api کدال موجود است.

برای استفاده از این وب سرویس ها نیاز است اشتراک سایت را داشته باشید.

تولید و فروش شرکت های تولیدی

اقلام تولیدی نماد های ثبت شده در بورس، تعداد فروش،نرخ فروش و مبلغ فروش با احتساب تخفیفات و اجناس مرجوع شده می باشد.
احراز هویت:
https://apiview.ir/api/codal/product.php?token=your_token

ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
نام نماد name string دارد غگل
دوره date string دارد 139906
مثال خروجی

http://apiview.ir/api/codal/product.php?name=غگل&date=139906&token=token

خروجی فیلد مثال
نام نماد name غگل
دوره period 139906
مبلغ اجناس مرجوع شده returned_products 0
مبلغ تخفیفات discount 0
مبلغ کل فروش sum 476704
اقلام تولیدی items Array
نام محصول تولید شده product_name دکستروز
تعداد تولید produce_count 1872
تعداد فروش sale_count 1951
نرخ فروش sale_price 29157868
مبلغ فروش sale_income 56887

سود و زیان

سود (زیان) شرکت ها از دسته بندی صورت های مالی میاندوره ای

احزار هویت:

https://apiview.ir/api/codal/product.php?token=your_token

ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
نام نماد name string دارد فملی
دوره date string دارد 139906
مثال خروجی

https://apiview.ir/api/codal/profitloss.php?name=فملی&date=139906&token=token

خروجی فیلد مثال
نام نماد name فملی
دوره period 139906
درآمد عملیاتی o_income 161923390
سود (زیان) ناخالص np_profit_loss 103911213
سود (زیان) عملیاتی o_eps 103890791
سود (زیان) خالص p_profit_loss 102177362
سود (زیان) پایه هر سهم b_eps 1008
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال eps_after_tax 1008
سرمایه listed_capital 101400000

https://apiview.ir/api/codal/profitloss.php?name=فملی&date=139906&token=token